Đảng viên đi đầu trong xây dựng nông thôn mới nâng cao

31-12-2023, 17:57

Phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng và tinh thần gương mẫu đi đầu của cán bộ, đảng viên, trong thời gian qua, phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao ở nhiều địa phương trong cả nước đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Việc làm thiết thực của những đảng viên gương mẫu đã tạo được sự lan tỏa, khơi dậy sức dân trong việc thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước. Ghi nhận tại huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.

S Việt Nam

Đà Nẵng

Quảng Nam

Xem thêm