Đầu tư cho văn hóa cần phải trọng tâm, trọng điểm

08-06-2024, 20:18

Chiều nay, các đại biểu Quốc hội đã thảo luận tại tổ về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 – 2035. Theo đó, chương trình được thiết kế gồm 10 nội dung chính, trong đó xây dựng con người Việt Nam, cốt lõi là hệ giá trị chuẩn mực đạo đức và phát triển công nghiệp văn hóa là những điểm mới được nhấn mạnh hàng đầu.

Chính trị

Nhà nước

Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV

Xem thêm