Đề xuất 5 trường hợp ngừng sử dụng hóa đơn điện tử

06-10-2023, 08:53

Liên quan đến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 123 quy định về hóa đơn, Tổng cục Thuế cho biết sẽ bổ sung thêm trường hợp bị dừng xuất hóa đơn điện tử.

Xem thêm