Đề xuất về kiểm tra chất lượng sản phẩm sản xuất

19-07-2023, 14:33

Bộ Khoa học và Công nghệ đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định việc kiểm tra Nhà nước về chất lượng sản phẩm trong sản xuất thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Xem thêm