Đồng bào Ba Na chuyển hướng canh tác cà phê bền vững

13-04-2024, 20:17

Đồng hành cùng ngành nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu, cộng đồng vùng đồng bào thiểu số Ba Na, ở Gia Lai, đang chuyển hướng trong tư duy sản xuất, chuyển đổi sang mô hình canh tác cây cà phê bền vững. Đồng bào cũng đã tổ chức liên kết, ứng dụng các mô hình công nghệ cao, hình thành các cánh đồng lớn sản xuất theo chuỗi giá trị để đáp ứng nhu cầu khắt khe của thị trường xuất khẩu, phát triển sản xuất gắn với bảo vệ môi trường.

Xem thêm