Đồng Nai: Phát huy vai trò của người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

07-08-2022, 17:31

Nhiều năm qua, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tại Đồng Nai, trong đó có huyện Định Quán, đã phát huy rất tốt vai trò là cầu nối đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời là những tấm gương để dẫn dắt người dân vùng sâu, vùng xa vững tin theo Đảng, Nhà nước.

S Việt Nam

Đồng Nai

Xã hội

Đời sống

Xem thêm