Gắn kết văn hóa các dân tộc Việt Nam

21-04-2024, 06:46

Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam được xem là dịp để đồng bào các dân tộc giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết gắn bó; xây dựng và phát triển đời sống văn hoá lành mạnh; bảo tồn, gìn giữ, tôn vinh và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Ghi nhận của Phóng viên Truyền hình Thông tấn tại Làng Văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam

Xem thêm