Gỡ khó cho giáo viên về việc dạy học môn tích hợp

11-12-2023, 07:26

Trong buổi tập huấn về tổ chức dạy học môn các môn tích hợp Khoa học tự nhiên, Lịch sử và Địa lý, Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp cho các cán bộ quản lý, giáo viên trên cả nước. Bộ giáo dục đã đưa ra những giải pháp hỗ trợ tháo gỡ cho các địa phương và cơ sở giáo dục.

Xem thêm