Hà Nam tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng

10-04-2024, 17:27

Ngày 10/4, Tỉnh ủy Hà Nam tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng 5 năm (2021 - 2025), 15 năm (2011 - 2025) thực hiện Điều lệ Đảng và Chỉ thị số 35 ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

S Việt Nam

Hà Nam

Chính trị

Địa phương

Xem thêm