Hiệu quả chính quyền đô thị tại Đà Nẵng

22-02-2024, 08:02

Sau 3 năm triển khai thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị, bộ máy hành chính của thành phố Đà Nẵng ngày càng được tinh gọn; cấp quận, phường hoạt động theo chế độ thủ trưởng và bảo đảm tập trung dân chủ đã góp phần tăng cường tính thống nhất, hiệu lực, hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành. Cùng với đó, mọi hoạt động cũng được phân cấp, ủy quyền cụ thể đã giúp cấp quận, phường tăng cường tính linh hoạt, tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong quản lý điều hành tại địa phương và mang lại lợi ích giải quyết công việc cho nhân dân ngày càng kịp thời, nhanh chóng.

Xem thêm