Hiệu quả từ chi trả dịch vụ môi trường rừng ở Thanh Hóa

20-04-2024, 10:41

Những năm qua, tỉnh Thanh Hóa đã triển khai có hiệu quả chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, góp phần nâng cao nhận thức người dân miền núi trong việc bảo vệ và phát triển rừng, bảo vệ môi trường sinh thái. Không những thế, chính sách này còn tạo việc làm cho nhiều hộ dân; hình thành các mô hình sinh kế dưới tán rừng, tạo sinh kế và thu nhập ổn định, góp phần xóa đói giảm nghèo tại khu vực miền núi khó khăn.

S Việt Nam

Thanh Hóa

Môi trường – Công nghệ

Môi trường

Xem thêm