Hoàn thiện danh mục phân loại tín dụng, trái phiếu xanh

03-04-2024, 17:34

Tín dụng xanh, trái phiếu xanh còn nhiều dư địa để phát triển. Tuy nhiên, trở ngại lớn nhất hiện nay là chưa có danh mục phân loại xanh làm căn cứ để triển khai. Vấn đề này đã được đặt ra tại hội thảo “Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý phát triển tín dụng xanh, trái phiếu xanh: vấn đề cấp bách” diễn ra ngày 3/4 tại Hà Nội.

Xem thêm