Hoàn thiện quy định về chính sách thuế giá trị gia tăng

22-05-2024, 10:58

Thuế giá trị gia tăng là sắc thuế có số thu lớn nhất trong hệ thống thu ngân sách nhà nước. Sau hơn 15 năm thực thi, luật thuế giá trị gia tăng hiện đã bộc lộ nhiều điểm bất cập. Bộ Tài chính đã lấy ý kiến dự thảo Luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi nhằm hoàn thiện chính sách thuế này phù hợp với thực tiễn Việt Nam và thông lệ quốc tế, đồng thời thúc đầy 3 động lực chủ yếu góp phần tăng trưởng kinh tế là tiêu dùng – đầu tư và xuất khẩu.

Xem thêm