Hội thi Vật dân tộc thời nhà Mạc tại Hải Phòng

23-02-2024, 13:29

Hải Phòng là địa phương có nhiều lễ hội vật cổ truyền, với lịch sử phát triển từ hàng trăm năm qua. Việt duy trì các hội vật hàng năm, óp phần nêu cao tinh thần thượng võ, thúc đẩy phong trào truyền dạy và tập luyện các môn võ vật của dân tộc. Ba năm qua, Hải Phòng đã khôi phục thành công Hội thi Vật truyền thống từ  thời nhà Mạc.

S Việt Nam

Văn hóa - Giải trí

Giá trị Việt

Thể thao

Xem thêm