f
Tự động phát sau

Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc

29-03-2022, 06:31

Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã có Công văn gửi các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã và các cơ quan, đơn vị liên quan về việc triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ nhất năm 2022.