Khi Tổ quốc cần

11-02-2023, 18:49

Dù điều kiện, hoàn cảnh, thành tích học tập khác nhau, thậm chí đã có công việc ổn định hay chỉ mới vừa tốt nghiệp THPT nhưng nhiều thanh niên trên địa bàn tỉnh Hậu Giang lại có chung lý tưởng được cống hiến cho Đảng, cho Tổ quốc, cho Nhân dân. Minh chứng cụ thể là việc hăng hái tình nguyện lên đường nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Lý tưởng cao đẹp đó chính là niềm tự hào, thể hiện ý thức, trách nhiệm, tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Xã hội

Xem thêm