Khơi dậy niềm tự hào, tin tưởng vào Đảng và dân tộc

07-02-2024, 21:58

Bài viết  “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhân kỷ niệm 94 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đã nhận được sự quan tâm của nhiều cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước. Những thông điệp quan trọng trong bài viết đã được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, đánh giá cao.

Chính trị

Hoạt động của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Nguyễn Phú Trọng

Xem thêm