Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng

02-02-2024, 18:37

Mới đây nhân kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài viết với tiêu đề "Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng". Bài viết không chỉ khái quát chặng đường lịch sử 94 năm hình thành, xây dựng và phát triển của Đảng ta mà còn đề ra các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo – cầm quyền của Đảng, nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu mà Đại hội XIII của Đảng đã đề ra. Sau đây là một số nội dung chính của bài viết.

Chính trị

Nhà nước

Xem thêm