Không để sơ hở, cơ chế xin - cho trong mua bán điện

13-06-2024, 08:26

Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà về việc xây dựng, ban hành Nghị định quy định cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện năng lượng tái tạo với khách hàng sử dụng điện lớn.

Xem thêm