Lễ cúng cầu mưa - Yang Pơtao Apui của người Jrai

02-05-2023, 06:53

Hết mùa khô, khoảng cuối tháng 4, đầu tháng 5, đồng bào dân tộc thiểu số Jrai ở huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai lại tổ chức lễ cúng cầu mưa, tiếng Jrai gọi là Yang Pơtao Apui - một nghi lễ truyền thống của đồng bào, để cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt... Nghi lễ này đã được công nhận là Di sản văn hóa cấp quốc gia.

S Việt Nam

Gia Lai

Địa phương

Xã hội

Đời sống

Xem thêm