Lương nhà giáo được xếp ưu tiên cao nhất

17-05-2024, 21:58

Nhà giáo được xếp lương cao nhất trong hệ thống thang bảng lương hành chính sự nghiệp, bảo đảm bình đẳng giữa nhà giáo công lập và ngoài công lập. Đây là những điểm mới trong Dự thảo Luật Nhà giáo đang được Bộ Giáo dục và Đào tạo soạn thảo và xin ý kiến.

Xem thêm