Mất sinh kế vì thủy điện

24-10-2022, 18:43

Tiềm năng thủy điện nhỏ là một nguồn năng lượng cần phải được khai thác, phát triển bền vững để phục vụ phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an ninh năng lượng. Tuy nhiên, để khai thác, phát triển bền vững, công tác lập quy hoạch, lập dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật, thi công xây dựng cho đến việc quản lý vận hành… các công trình thủy điện còn nhiều thách thức, đặc biệt khi các công trình này ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của người dân

Xã hội

Giao thông - Đô thị

Xem thêm