Miễn học phí: Chính sách nhân văn cần lan toả

13-11-2023, 07:28

Chính sách miễn, giảm học phí cũng thể hiện rõ chủ trương nhân văn, mang tính chiến lược của việc đầu tư cho giáo dục; là hoạt động thiết thực trong quyết tâm thực hiện “giáo dục là quốc sách hàng đầu”, luôn được các ngành, các cấp đặt lên trên hết, trước hết. Từ đó, hướng tới mục tiêu “tạo tiền đề và bảo đảm điều kiện thuận lợi để mỗi người dân có cơ hội được thụ hưởng công bằng thành quả của nền giáo dục”, để “không ai bị bỏ lại phía sau” như Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra. Song, chính sách nhân văn này rất cần thiết được sớm nhân rộng hơn nữa bởi hiện năm học này mới chỉ có 54 địa phương triển khai miễn, giảm học phí. Đây cũng là nội dung chính của tiểu mục chuyện hôm nay.

Chuyện hôm nay

Đừng Bỏ Lỡ

Giáo dục

Đào tạo

Xem thêm