Năng suất tại thủ phủ điều cả nước thấp nhất trong 4 năm qua

29-05-2024, 21:15

Tỉnh Bình Phước vừa tiến hành thống kê về diện tích, năng suất, sản lượng điều niên vụ 2023-2024. Theo đó, niên vụ điều 2023-2024, năng suất bình quân toàn tỉnh là 10,5 tạ/ha (giảm 01 tạ/ha so với năm trước), thấp nhất trong 4 năm qua.

S Việt Nam

Bình Phước

Kinh tế

Xem thêm