Nghề cói Kim Sơn trở thành di sản phi vật thể quốc gia

03-05-2024, 13:44

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có quyết định ghi danh nghề thủ công làm cói Kim Sơn của tỉnh Ninh Bình vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

S Việt Nam

Ninh Bình

Địa phương

Xã hội

Xem thêm