Nguồn nhân lực cho Đổi mới sáng tạo

23-01-2024, 13:12

Việt Nam là một trong những quốc gia có hệ sinh thái đổi mới sáng tạo phát triển nhanh trong khu vực. Chính vì vậy, thời gian qua, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) đã tích cực phối hợp triển khai nhiều chương trình nhằm đẩy nhanh quá trình đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng phục vụ cho hoạt động này tại Việt Nam.

Xem thêm