Nhận diện: Việt Nam đạt nhiều thành tựu về quyền con người

10-12-2023, 18:56

Cách đây 75 năm, Liên Hợp Quốc đã chính thức chọn ngày 10/12 để công bố bản Tuyên ngôn nhân quyền quốc tế và ngày này cũng được chọn là ngày Nhân quyền thế giới. Hơn 7 thập kỷ trôi qua, nhân loại đã đạt được nhiều tiến bộ trên con đường đấu tranh bảo vệ quyền con người, chống lại sự bất công, sợ hãi, đói nghèo. Tại Việt Nam, thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 đã đặt nền tảng cho sự phát triển của quyền con người. Trong giai đoạn hiện nay, Việt Nam đã và đang tiếp tục xây dựng một nhà nước của dân, do dân và vì dân, với những chính sách nhất quán tôn trọng và bảo đảm các quyền con người được lồng ghép vào mọi chiến lược và chương trình phát triển của đất nước, để "không ai bị bỏ lại phía sau". Những thành tựu này đã và đang được cộng đồng quốc tế công nhận và đánh giá cao.

Chương trình

Nhận diện

Đừng Bỏ Lỡ

Chính trị

Xem thêm