Nhận thức về đổi mới giáo dục cần đi cùng hành động

14-12-2023, 21:21

Có một số nơi điều kiện khó khăn nhưng sự đổi mới đạt được rất nhiều. Như vậy, giữa cái khó và đổi mới dường như chỉ là sự ràng buộc tương đối. Nơi nào nhận thức, chỉ đạo quyết liệt, quyết tâm mạnh mẽ, sự đổi mới ở đó diễn ra mạnh mẽ hơn. Đó là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29  của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá 11 về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. 

Xem thêm