Phải cân bằng lợi ích trong kinh doanh xăng dầu

27-05-2024, 18:18

Hiện nay đã có 4 Nghị định về điều kiện kinh doanh xăng dầu, nhưng vẫn còn nhiều nôị dung cần sửa đổi để phù hợp với tình hình thị trường hiện nay. Cần thiết phải xây dựng Nghị định kinh doanh xăng dầu mới. Trong đó, cơ chế bình đẳng giữa đơn vị đầu mối kinh doanh với đơn vị bán lẻ được nhiều doanh nghiệp đề xuất. Nghị định kinh doanh xăng dầu mới cần lược bớt các quy định không cần thiết, để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

Xem thêm