Phiên họp thứ ba, Ban Chỉ đạo Tổng kết 40 năm Đổi mới

12-06-2024, 11:17

Sáng 12/6, tại Phủ Chủ tịch, Ban Chỉ đạo Tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam đã tổ chức phiên họp thứ ba.

Chính trị

Hoạt động của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Nhà nước

Tô Lâm

Xem thêm