Quản lý để nợ công là đòn bẩy cho phát triển kinh tế - xã hội

21-06-2022, 18:14

Chỉ chi trong khả năng của nền kinh tế và chỉ vay trong khả năng trả nợ, triển khai hiệu quả để nợ công tiếp tục là đòn bẩy cho phát triển kinh tế - xã hội, tạo động lực tăng trưởng bền vững. Đây là một trong những nội dung được nhấn mạnh tại Hội nghị phổ biến và triển khai Chiến lược nợ công đến năm 2030 diễn ra sáng nay. Gih nhận của Truyền hình Thông tấn - VNews.

Xem thêm