Quản lý tiền công đức, tài trợ tại các di tích lịch sử - văn hóa

25-06-2024, 13:37

Mới đây UBND tỉnh Ninh Bình đã báo cáo cấp có thẩm quyền về tình hình và kết quả kiểm tra việc quản lý tiền công đức, tài trợ tại các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn. Quá trình kiểm tra cho thấy 1.138/1.821 di tích có phát sinh số thu, chi tiền công đức, với tổng số tiền thu gần 110,8 tỷ đồng trong năm 2023, trong khi đó tổng số chi gần 106 tỷ đồng chủ yếu cho các hoạt động: Quản lý, hoạt động lễ hội, tu bổ, cải tạo di tích, hoạt động từ thiện, nhân đạo...

S Việt Nam

Ninh Bình

Kinh tế

Tài chính - Kinh doanh

Xem thêm