Quảng Ninh thu hẹp nhanh khoảng cách giàu nghèo

10-04-2024, 21:18

Quảng Ninh phấn đấu nâng cao thu nhập bình quân đầu người của người dân vùng nông thôn đạt trên 100 triệu đồng/người/năm đến năm 2025 đến kết thúc nhiệm kỳ đạt 5.000 USD/người/năm. Đây là một trong những nhiệm vụ được đặt ra tại hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 06 ngày 17/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển bền vững kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh ở các xã, thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 được tổ chức sáng 10/4.

S Việt Nam

Quảng Ninh

Xã hội

Xem thêm