Quy định cấm sở hữu chéo đối với các tổ chức tín dụng

23-11-2023, 19:23

Tiếp tục chương trình làm việc tại Kỳ họp thứ 6, chiều ngày 23.11, Quốc hội đã thảo luận về dự án Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi). Dự thảo Luật được rà soát, hoàn thiện được tiến hành một cách cẩn trọng, kỹ lưỡng, bám sát các đường lối, chủ trương nêu tại Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội cũng như Chiến lược phát triển ngành ngân hàng, nhất là nhiệm vụ trọng tâm về cơ cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng.

Chính trị

Kinh tế

Xem thêm