Sửa đổi luật đất đai - Từ ý Đảng đến lòng dân

19-03-2023, 19:03

Thực hiện Nghị quyết số 18 của tại Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương khoá XIII về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao", dự thảo Luật đất đai sửa đổi đã được xây dựng để hạn chế những bất cập, vướng mắc trong chính sách quản lý đất đai còn tồn tại mà Luật đất đai 2013 vẫn chưa thể giải quyết. Với tính chất đặc biệt quan trọng, Dự luật này đã được công khai lấy ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân đân để hoàn thiện dự thảo Luật đất đai sửa đổi.

Nhận diện

Chính trị

Nhà nước

Kinh tế

Bất động sản

Xem thêm