Tăng cường quản lý thị trường vàng, khơi thông hoạt động doanh nghiệp

23-05-2024, 11:25

Tiếp tục Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, sáng 23/5, Quốc hội thảo luận ở tổ về: Đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2023; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2024; Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023; kết quả thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2023.

Chính trị

Kinh tế

Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV

Xem thêm