Tăng năng suất lao động phải dựa vào công nghệ

01-06-2024, 17:31

Để đảm bảo tăng trưởng bền vững, các quốc gia phải liên tục đổi mới và nâng cấp để tăng năng suất. Con đường tăng năng suất có thể đạt được thông qua đổi mới. Tại Việt Nam, tăng trưởng dựa vào vốn, tài nguyên, lao động trong bối cảnh tài nguyên thiên nhiên ngày càng bị thu hẹp đã trở nên không còn phù hợp. Chuyển đổi sang mô hình tăng trưởng dựa vào phát triển năng suất dựa trên công nghệ, đổi mới sáng tạo chính là yếu tố giúp tăng trưởng kinh tế một cách bền vững.

Xem thêm