Thanh niên Hà Giang ngăn chặn thông tin xấu độc

07-04-2024, 08:06

Nêu cao vai trò tiền phong, xung kích của tuổi trẻ, lực lượng đoàn viên, thanh niên tỉnh Hà Giang đang tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ ngăn chặn thông tin xấu độc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch với nhiều giải pháp sáng tạo, hiệu quả.

S Việt Nam

Hà Giang

Xã hội

Xem thêm