Thêm 134 thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành  

13-10-2022, 06:57

Cục Quản lý Dược,Bộ Y tế đã ban hành danh mục 134 thuốc nước ngoài được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam, trong đó có 120 thuốc nước ngoài được cấp giấy đăng ký lưu hành hiệu lực 5 năm và 14 thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành hiệu lực 3 năm.

Xem thêm