Tồn kho bất động sản tiếp tục tăng cao

02-03-2024, 06:58

Kết thúc năm 2023, báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 và cả năm 2023 của nhiều doanh nghiệp bất động sản cho thấy, lượng hàng tồn kho tiếp tục tăng cao. Thậm chí, giá trị hàng tồn kho bất động sản của một số doanh nghiệp đã chiếm hơn 50% tổng giá trị tài sản.

Xem thêm