Trên 300.000 người đang chờ ghép giác mạc

13-06-2024, 21:34

Sáng 13/6, Ngân hàng mô và Chi hội vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người đặt tại bệnh viện Mắt Hà Nội 2 đã chính thức ra mắt và hàng trăm cán bộ nhân viên y tế đã đăng ký hiến tạng tại Lễ phát động đăng ký hiến tặng mô, tạng, giác mạc, bộ phận cơ thể.  Đây cũng là chi hội vận động đầu tiên của thành phố Hà Nội.

Xem thêm