Tuyên Quang chăm lo cho học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số

20-04-2024, 17:20

Thời gian qua, tỉnh Tuyên Quang đã thực hiện nhiều chính sách chăm lo cho học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhằm mục tiêu nâng cao tỷ lệ học sinh dân tộc thiểu số được chăm sóc, giáo dục tại trường phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc bán trú, góp phần duy trì kết quả phổ cập giáo dục.

S Việt Nam

Tuyên Quang

Giáo dục

Xem thêm