Tuyên Quang có thêm 4 Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

02-06-2023, 20:46

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa Quyết định công bố 4 Di sản văn hóa phi vật thể của Tuyên Quang được ghi danh vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.

S Việt Nam

Tuyên Quang

Văn hóa - Giải trí

Giá trị Việt

Xem thêm