Tỷ lệ cử tri bỏ phiếu sớm cao nhất trong lịch sử Hàn Quốc

06-04-2024, 10:50

Trong ngày đầu tiên của đợt bỏ phiếu sớm bầu Quốc hội khóa 22 của Hàn Quốc, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 15,61%. Đây là tỷ lệ cao nhất ghi nhận cho ngày mở đầu đợt bỏ phiếu sớm trong các cuộc tổng tuyển cử tại Hàn Quốc từ trước đến nay.

Xem thêm