f
Tự động phát sau

Ứng dụng công nghệ sinh trắc vân tay trong khám chữa bệnh

07-02-2023, 21:15

Nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính minh bạch thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi khám chữa bệnh. Vừa qua, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã đề xuất với Chính phủ triển khai thí điểm, đồng thời tích cực phối hợp với Bộ Công an triển khai công nghệ xác thực  sinh trắc vân tay trên căn cước công dân gắn chíp, dựa trên cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư trong khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế. Công nghệ mới triển khai tại một số bệnh viện và bảo hiểm xã hội tuyến cơ sở đã đem lại những hiệu quả.