Ứng dụng công nghệ trong cải cách hành chính ở Bắc Trà My

28-03-2024, 08:44

Là một huyện miền núi, kinh tế còn nhiều khó khăn nhưng huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam đã chủ động xây dựng lộ trình phát triển hạ tầng công nghệ thông tin hiện đại, đẩy mạnh công tác chuyển đổi số nhằm từng bước hoàn thiện và nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính, tạo sự hài lòng cho người dân.

S Việt Nam

Quảng Nam

Địa phương

Xã hội

Xem thêm