f
Tự động phát sau

Vai trò của Kiểm toán với phòng chống tham nhũng

24-08-2022, 12:15

Kiểm toán Nhà nước là cơ quan giám sát việc quản lý tài chính công quốc gia nên có vai trò quan trọng đối với việc kiềm chế tham nhũng. Một số nhà nghiên cứu cho rằng, tính hợp pháp và địa vị pháp lý của Kiểm toán Nhà nước tăng cường sự minh bạch, và các giá trị đạo đức của khu vự c công rõ ràng hơn. Như vậy, Kiểm toán nhà nước có thể đóng vai trò vào công cuộc phòng chống tham nhũng theo hai cách thức là phòng chống và phát hiện tham nhũng.