Vĩnh Long nỗ lực xây dựng môi trường giáo dục mầm non

04-06-2024, 14:15

Xác định giáo dục mầm non có vai trò quan trọng trong việc đặt nền móng cho sự phát triển toàn diện của trẻ em, các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đã tập trung thực hiện hiệu quả Chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”, lấy hoạt động vui chơi làm chủ đạo với phương châm “trẻ chơi mà học, học bằng chơi”.

S Việt Nam

Vĩnh Long

Giáo dục

Đào tạo

Xem thêm