Vướng mắc về cơ chế tài chính trong hoạt động nghiên cứu

18-05-2024, 12:07

Ngày 18/5 hàng năm được chọn là ngày KH&CN Việt Nam. Đây không chỉ là dịp để tri ân những cống hiến đóng góp to lớn của đội ngũ trí thức, nhà khoa học đối với sự phát triển của đất nước ta mà còn là dịp để ngành cùng đánh giá lại những khó khăn cần tiếp tục được tháo gỡ nhằm tạo thuận lợi hơn cho những bước đột phá trong thời gian tới. Thực tế còn không ít những bất cập trong đó những bất cập về cơ chế tài chính tiếp tục là rào cản lớn trong hoạt động nghiên cứu khoa học.

Xem thêm