Xây dựng nền công nghiệp văn hóa Việt

07-06-2024, 18:55

Nằm trong chương trình làm việc của Quốc hội, trong tuần qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trình Quốc hội xem xét về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035. Chương trình đề ra 9 mục tiêu cụ thể, trong đó có phấn đấu đến năm 2030 các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp 7% GDP của cả nước. Vậy ngành văn hóa đã và đang làm những gì cho mục tiêu này?

Đừng Bỏ Lỡ

Xã hội

Văn hóa - Giải trí

Xem thêm